Metsänkäytön suunnitteluun osallistuvat tahot

Venäjällä metsien käyttöä, vartiointia, metsänsuojelua ja metsien uudistamista säätelee vuoden 2007 alussa voimaan astunut metsälaki. Lain mukaan metsävarantoon kuuluvat metsät ovat federaation eli valtion omaisuutta. Metsien käytöstä vastaavat kuitenkin federaatiosubjektit eli Venäjän eri alueet ja niiden aluehallinto.

Valtion velvollisuuksiin kuuluvat yleisen metsäpolitiikan ja metsiin liittyvän lainsäädännön ja ohjeistojen valmistelun lisäksi metsäpolitiikan ja lainsäädännön toteutuksen valvonta Venäjän alueilla, metsien tilan seuranta, siementuotanto sekä valtakunnan metsien inventointi. Lisäksi valtio huolehtii metsäalan tutkimus- ja opetustoiminnan järjestämisestä. Valtion velvollisuuksien hoitamisesta vastaa Metsätalousvirasto Rosleshoz.

Alueiden vastuulla on alueellisen metsäpolitiikan harjoittaminen, metsien käyttöön liittyvät lupa-asiat, hallinto ja valvonta sekä toimenpiteet metsien suojelun, palontorjunnan ja uudistamisen varmistamiseksi. Vastuuviranomaisia ovat alueelliset toimielimet, joiden nimitykset vaihtelevat alueittain (mm. metsäosasto, -komitea, -ministeriö). Näiden aluetason toimielinten velvollisuutena on alueellisen metsäsuunnitelman (lesnoj plan subjekta) ja pienemmille alueille laadittavien metsätalouden ohjesääntöjen (lesohozjaistvennyj reglament) valmistelu ja paikallistasolla toimivien metsätoimialueiden (lesnichestvo) ja puistometsien (lesopark) toiminnan valvonta. Alueiden vastuulla on tietojen kerääminen valtion metsärekisteriä varten.

Metsätoimialueet ja puistometsät ovat tärkeimpiä paikallistason metsätalouden hallintoyksiköitä. Niitä on Venäjällä tällä hetkellä kaikkiaan noin 1 500 ja niiden alue kattaa kaikki valtion metsävarantoon kuuluvat metsät. Metsätoimialueiden tehtävänä on toteuttaa metsätalouden ohjesäännön mukaista metsätaloutta alueellaan, valvoa metsänkäyttöä, järjestää metsähuutokauppoja sekä ylläpitää ja kerätä tietoja metsävararekisteriä varten. Puistometsiä perustetaan suurten kaupunkien ympärille ja niiden päätehtävänä on virkistyskäyttöön liittyvä toiminta.

Metsälain mukaan kuviotasolla metsänkäytön suunnittelusta Venäjällä vastaa metsänkäyttäjä. Metsänkäyttäjän tulee laatia metsäpalstalleen metsänkäyttösuunnitelma (proekt osvoenija lesov), joka kattaa sekä metsien hyödyntämiseen liittyvät suunnitelmat että metsien suojeluun, vartiointiin, uudistamiseen sekä eliöstön ja vesistönsuojeluun liittyvät toimenpiteet. Metsänkäyttäjä voi laatia metsänkäyttösuunnitelman itse tai tilata työn metsäsuunnittelupalveluja tarjoavalta yritykseltä. Metsänkäyttösuunnitelman hyväksyy valtiollisen tai kunnallisen asiantuntijalausunnon saamisen jälkeen alueellinen metsähallinto.

Maksimissaan kymmeneksi vuodeksi laadittavan metsänkäyttösuunnitelman lisäksi metsänkäyttäjän on tehtävä vuosittain metsänkäyttöilmoitus, joka perustuu metsänkäyttösuunnitelmaan. Metsänkäyttöilmoituksessa listataan seuraavan vuoden toimenpiteet kvartaali-, kuvio- ja lohkotasolla puulajeittain, pinta-aloittain ja hakkuumäärittäin.


Lähteet:
Chernjavskij V. S. Novye dokumenty lesnogo planirovanija, tutkimuslaitos VNIILMin metsäninventoinnin ja metsäsuunnittelun osaston johtajan artikkeli
Kashpor N.N. O formirovanii lesnichestv i razrabotke lesohozjaistvennyh reglamentov Metsätalousviraston inventointi- ja metsien tilan arviointiosaston johtajan esitelmä
Metsälaki 4.12.2006 N 200-FZ
Metsätalousviraston alueyksiköt kartalla
Forests in Russia 2009. VNIILM, Federal Forest Agency. ZAO "Linija Grafic Kostroma", 2009. 48 s.

Päivitetty 4/2011 SK