Taimikonhoito ja metsänparannus

Metsänhoitotoimenpiteisiin (uhod za lesom) luetaan Venäjällä harvennushakkuut, hygieniahakkuut, kemiallinen perkaus, metsänlannoitus, kunnostushakkuut ja metsäojitus. Myös palontorjuntaan kuuluvat ennaltaehkäisevät toimenpiteet voidaan luokitella metsänhoitotoimiin kuuluviksi.

Taimikonhoito suoritetaan joko mekaanisesti tai käyttäen kemiallisia torjunta-aineita. Mekaaninen taimikonhoito on ylivoimaisesti käytetyin menetelmä. Tasaisessa taimikossa tavoiterunkoluku on taimikonhoitotöiden jälkeen noin 2 000 kpl/ha männyllä ja kuusella, koivulla tavoiterunkoluku on selvästi pienempi. Taimikonhoitoa tehdään 300 000 - 400 000 hehtaarin alueella vuosittain. Tilastoja ja graafeja taimikonhoidosta löytyy täältä.

Taimikonhoidon tavoitteena on parantaa taimikon puulajikoostumusta ja säännöstellä sen tiheyttä. Taimikonhoito jaetaan perkaukseen (osvetlenie) ja taimikon harvennukseen (prochistka). Perkaus suoritetaan puulajista ja kasvuolosuhteista riippuen 5-, 10- tai 20-vuotiaassa taimikossa. Perkauksen tavoitteena on metsikön puulajikoostumuksen ja pääpuulajin kasvuolosuhteiden ja laadun parantaminen. Taimikon harvennus suoritetaan perkauksen jälkeen 10-, 20- tai 40-vuoden iässä. Tavoitteena on pääpuulajin tiheyden säätely ja kasvuolosuhteiden parantaminen sekä puulajikoostumuksen sääntely.

Lannoitteiden vaikutusta metsän kasvuun on tutkittu Venäjällä melko paljon, mutta käytännössä lannoitteiden käyttö metsänkasvatuksessa on ollut melko vähäistä.

Venäjällä on ojitettua metsämaata yli kolme miljoonaa hehtaaria. Soiden ja soistuneiden metsämaiden ojitus oli kiivaimmillaan 1950-70-luvuilla. Ojitusta tehtiin ennen kaikkea Venäjän euroopanpuoleisilla alueilla ja jossain määrin myös Länsi-Siperiassa. Erityisesti Karjalan tasavalta on ollut aktiivinen metsäojituksessa. Ojituksen kohteina olivat soistuneet havumetsät, soistuvat hakkuuaukeat sekä asutuskeskusten ympäristöt. Uudisojituksia ei rahoitusvaikeuksien vuoksi juurikaan tehdä. 


 

Lähteet:

Forests in Russia 2010. Federal Forestry Agency.
Kuusela, K., Metsänjärjestelyn käsitteet ja perusteet Suomen ja Venäjän Euroopan pohjoisessa havumetsässä. Jyväskylä 1997.
Lesnaja entsiklopedija. Moskova 1986.
Myllynen A-L., Saastamoinen O., Karjalan tasavallan metsätalous. Silva Carelica 29. Joensuu 1995.
 
Päivitetty 4/2011 SK