Suunnitteluasiakirjat

Alueellinen metsäsuunnitelma (lesnoj plan subjekta)

Alueellinen metsäsuunnitelma on yksi keskeisimmistä asiakirjoista tietyn subjektin metsävarojen hallinnoinnissa. Suunnitelmassa määritellään metsäsuunnittelun tavoitteet ja tehtävät sekä metsien suunniteltuun hyödyntämiseen tähtäävät toimet ja alueet, joilla kyseinen hyödyntäminen tapahtuu. Alueellinen suunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Työstä vastaa alueen korkein metsäviranomainen, joka järjestää suunnitelman laatimisesta tarjouskilpailun, jonka perusteella laatijaksi voidaan valita mikä tahansa organisaatio, jolla katsotaan olevan edellytykset työn suorittamiseen. Suunnitelma perustuu olemassa oleviin inventointitietoihin ja se hyödyntää subjektin alueella sijaitseville metsätoimialueille tehtyjä metsätalouden ohjesääntöjä. Suunnitelman pääsisältö on seuraava:
  • Alueen metsien tila ja hyödyntäminen
  • Metsien pääasialliset käyttömuodot sekä vartiointi-, suojelu- ja uudistamistarpeet
  • Suunniteltujen metsänkäyttötoimien taloudellinen arviointi
 
Metsätalouden ohjesääntö (lesohozjaistvennyj reglament)

Metsälain mukaan metsätoimialueen metsien käyttö, vartiointi, suojelu ja uudistaminen perustuvat metsätalouden ohjesääntöön. Ohjesääntö laaditaan jokaiselle metsätoimialueelle ja puistometsälle maksimissaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Työstä vastaa Metsätalousviraston alueellinen yksikkö, joka järjestää alueellaan suunnitelman laatimisesta tarjouskilpailun, jonka perusteella laatijaksi voidaan valita mikä tahansa organisaatio, jolla katsotaan olevan edellytykset työn suorittamiseen. Ohjesääntö perustuu olemassa oleviin metsäsuunnittelutietoihin, joten maastoinventointeja ei tehdä. Inventointitietoja kuitenkin korjataan metsäsuunnitelman laatimisen jälkeen alueella tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden perusteella. Ohjesääntö määrittelee metsän sallitut käyttömuodot, metsänkäytön rajoitukset sekä metsien vartiointia, suojelua ja uudistamista koskevat vaatimukset.

Metsänkäyttösuunnitelma (proekt osvoenija lesov)

Metsänkäyttäjän, joille on luovutettu metsäpalstoja pysyvään käyttöön tai vuokralle, on laadittava hallinnassaan olevalle metsäalueelle metsänkäyttösuunnitelma. Voimassa oleva metsänkäyttösuunnitelma on edellytys mille tahansa toimille alueella.

Metsäsuunnittelutoiminta ei ole Venäjällä lisensoitua eikä metsälaki aseta toiminnan harjoittamiselle rajoituksia, joten metsänkäyttäjä voi laatia metsänkäyttösuunnitelman itse tai tilata sen metsäsuunnittelupalveluja tarjoavalta yritykseltä. Metsänkäyttösuunnitelmalle tulee kuitenkin hankkia valtiollinen tai kunnallinen asiantuntijalausunto.

Metsänkäyttösuunnitelma perustuu olemassa oleviin inventointitietoihin ja se koostuu seuraavista osista:
  • Yleistiedot
  • Metsäalueen tiedot karttoineen
  • Metsänkäyttösuunnitelma
  • Metsien vartioinnin, suojelun ja uudistamisen toimenpiteet
  • Alueen eliöstön ja vesistöjen suojelun toimenpiteet
  • Muut tiedot ja toimenpiteet


Metsänkäyttösuunnitelma on voimassa maksimissaan 10 vuotta, kuitenkin korkeintaan kyseisen metsätoimialueen ohjesäännön vanhenemispäivämäärään asti. Metsänkäyttösuunnitelman hyväksyy Metsätalousviraston alueellinen yksikkö.

Metsänkäyttöilmoitus (lesnaja deklaratsija)

Metsänkäyttöilmoituksella metsänkäyttäjä ilmoittaa vuosittain viranomaisille suunnittelemistaan metsänkäyttötoimenpiteistä. Metsänkäyttöilmoitus tulee jättää aluehallinnon viranomaisille säädetyssä ajassa ennen seuraavan vuoden alkua, muuten metsänkäyttö katsotaan laittomaksi. Metsänkäyttöilmoituksen tulee noudattaa alueelle laadittua metsänkäyttösuunnitelmaa ja siinä listataan seuraavan vuoden toimenpiteet kvartaali-, kuvio- ja lohkotasolla puulajeittain, pinta-aloittain ja hakkuumäärittäin.


Lähteet:
Chernjavskij V. S. Novye dokumenty lesnogo planirovanija, tutkimuslaitos VNIILMin metsäninventoinnin ja metsäsuunnittelun osaston johtajan artikkeli
Metsälaki 4.12.2006 N 200-FZ
Rosleshoz

Päivitetty 1.2.2010/EV